බබාට නමක්

නමක මුලකුරු සෙත සැලසෙන අයුරින් යොදා ගැනීම, පෙර කාලයේ සිටම ලක්වැසියෝ දැන සිටියහ. නව බිළිදුන්ට අශිර්වාදත්මක අක්ෂර වලින් ජ්‍යෝතිර් විද්‍යාව තුල නම් තැබීම සිදුකරයි. ඒසේ යොදන නම මගින් දරුවට යහපත වාසනාව, දියුණුව මුළු ජිවිත කාලය පුරාම ලබා ගත හැකිවෙයි.
බිළින්දාගේ උපන් විස්තර

බිළින්දා උපන් දිනය බිළින්දා උපන් දිනය අවශ්‍යවේ.
බිළින්දා උපන් වෙලාව පැය: විනාඩි:
බිළින්දා උපන් රට
බිළින්දා උපන් ස්ථානය බිළින්දා උපන් ස්ථානය අවශ්‍යවේ.
ඔබේ නම (මුල් හා අග) ඔබේ නම අවශ්‍යවේ.
ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනය අවශ්‍යවේ.
 
සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි 2011©
සෞභාග්‍යා™ ජ්‍යෝතිෂය සේවය
ශ්‍රී ලංකා. නියමයන් හා කොන්දේසි

මුල් පිටුව හඳහන් සෑදීම හා කියවීම මංගල නැකත් මල්වර නැකත් සිහින අංක විද්‍යාව ඔබේ හස්තරේඛා
තත්කාල ශාස්ත්‍රය බබාට නමක් මැණික් ජ්‍යෝතිර්වේධි හමුවීමට